1958

Ulbricht erklärt Ost-Berlin zum Hoheitsgebiet der DDR

Berolinahaus am Alexanderplatz in Ost-Berlin im September 1952

Fotograf: Heinz Junge / Quelle: BArch Bild 183-16272-0009

27. Oktober: Walter Ulbricht erklärt Ost-Berlin zum Hoheitsgebiet der DDR.